Josef Svoboda

Revizní technik zdvihacích zařízení, Technik znalec

 

PROVÁDÍM:

 • Revize, revizní zkoušky, inspekce a zvláštní posouzení jeřábů.
 • Základní a opakovací školení jeřábníků, vazačů a obsluhy plošin.
 • Kontroly vázacích prostředků.
 • Kontroly ocelové konstrukce jeřábové dráhy.
 • Zajištění náhradní dokumentace jeřábů.
 • a další služby v oblasti zdvihacích zařízení.

 

MOJE ČINNOST

Nabízím veškeré činnosti spojené se zajištěním bezpečného provozu v oblasti zdvihacích zařízení.

revize jeřábu

Revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.

Školení jeřábníků a vazačů

Jeřábnický průkaz, školení vazačů a obsluhm pojízdných zdvihacích plošin

Tvorba Systému bezpečné práce

Souhrn základních požadavků pro bezpečný provoz jeřábu, zahrnující každou činnost jeřábu s přihlédnutím ke všem rizikům, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout

Kontroly vázacích prostředků

Vázací prostředky se kontrolují před každým používáním, zda nejsou poškozené nebo porušené, dále v přiměřených časových lhůtách během provozu pravidelnou důkladnou kontrolu v časových intervalech nepřesahujících 12 měsíců.

Kontroly ocelových konstrukcí (jeřábových drah)

V případě ocelových konstrukcí jsou požadavky na jejich kontrolu a údržbu dány normou ČSN 73 2604.

BEZPEČNÁ PRÁCE POD JEŘÁBEM

Kvalifikovaný personál. Seznámení s Návodem k obsluze od výrobce.

Dále na školení

REVIZE A ZKOUŠKY JEŘÁBŮ

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.
Při jednotlivých metodách zkoušení jeřábu je nutno respektovat návod výrobce.

Ověřovací zkoušky ZZ

Zkouška se provádí před uvedením nového jeřábu do provozu. Slouží k ověření, zda jeřáb odpovídá stavu, zjištěnému při posuzování shody. Současně se při zkoušce prověřuje zajištění bezpečného provozu jeřábu. Zkoušku zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik.

Revize ZZ

dle ČSN 27 0142:2014

zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. Revize a revizní zkoušky provádí revizní technik.

Revizní zkoušky ZZ

dle ČSN 27 0142:2014

zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou, funkční zkouškou a následně zkouškou se zatížením. Termíny jednotlivých revizí a zkoušek vyplývají z ustanovení ČSN 27 0142:2014 a podle zatřídění jeřábu.

Periodické inspekce ZZ

dle ČSN ISO 9927-1:2014

Inspekce musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se musí provádět ve shodě s návody výrobce. Termíny Inspekcí jsou stanoveny ČSN ISO 9927-1:2014. U všech provozovaných jeřábů nesmí interval periodických inspekcí překročit 12 měsíců.

Zvláštní posouzení

Zvláštní posouzení technického stavu ZZ je nutno provést když dojde k naplnění životnosti zařízení (jestliže se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám), nebo po dosažení 10 let od data výroby pro věžové, nakládací (hydraulická ruka), mobilní (autojeřáb) a sériové jeřáby, nebo po dosažení 20 let od data výroby pro všechny ostatní jeřáby (mostové, sloupové, portálové aj.).

Prohlídky ocelových konstrukcí

V případě ocelových konstrukcí jsou požadavky na jejich kontrolu a údržbu dány normou ČSN 73 2604. Prohlídku provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu

ŠKOLENÍ OBSLUH ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Školení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Což jsou dle ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce předpisy hygienické a protiepidemické, technické atd., pokud tyto předpisy upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Jeřábnický průkaz, školení vazačů a obsluh pojízdných zdvihacích plošin

Provádím základní a periodické školení pracovníků v oblasti zdvihacích zařízení

Kurz je v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. - Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb.

Kurz odpovídá požadavkům ČSN ISO 12 480-1 a normám souvisejícím, jejichž znalosti jsou předpokladem pro získání Oprávnění obsluhy zdvihacích zařízení (dříve Jeřábnický a Vazačský průkaz).

 

Forma školení/kurzu:


Kurz je veden formou výkladu s využitím programu prezentovaném z PC dataprojektorem.

Kurz je ukončen písemným testem pro obě kvalifikace.

O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení. • Nabízím sledování periodiky prováděných školení dle vašich potřeb.
 • Rozsah, periodicitu a obsah školení stanovuje organizace.

školení jeřábníků a vazačů

V souladu s platnou legislativou a Návodem k obsluze jeřábu.

OSTATNÍ kontrolní ČINNOST

V oblasti BOZP při provozu ostatních (tzv. "nevyhrazených " zdvihacích zařízení je nutno sledovat i další požadavky předpisů na jejich bezpečný provoz.

Tzv. "Nevyhrazená" zdvihací zařízení:

Pro tzv. "nevyhrazená" zdvihací zařízení neplatí vyhláška č. 19/1979 Sb. Ale platí pro ně ustanovení zákonů č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb., příslušné technické normy a zvláště technické podmínky výrobců (Návody).

kladkostroj_01

 

Jedná se o:

• zdvihadla, pojízdná zdvihadla do nosnost 5t,
• jeřáby mostové a výložníkové do nosnost 5t,
• pracovní plošiny s výškou zdvihu do 3 m,
• stavební výtahy s výškou zdvihu do 3 m a stavební vrátky bez dopravy osob,
• automobilové zvedáky,
• vyrovnávací můstky,
• zdvihací stoly a plošiny do nosnosti 4t,
• nakládací čela vozidel do nosnosti 3t,
• pojízdné výsuvné žebříky s ručním pohonem,
• vratové systémy se svislým pohybem.

 • Obsluha nevyhrazených zařízení musí být kvalifikovaná podle Návodu výrobce.
 • Technický stav těchto zařízení je nutno kontrolovat dle NV č. 378/2001 Sb nejméně jedenkrát ročně kvalifikovanou osobou.

 

SYTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE

Základní bezpečnostní předpis organizace pro provoz zdvihacích zařízení

Systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení.

Každý provozovatel zdvihacích zařízení je povinen řídit se požadavky technické normy ČSN ISO 12 480-1 a dle čl. 4.1 zpracovat provozní předpis – tzv. Systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti zdvihacích zařízení, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací.

SBP musí být vypracován pro zařízení vyhrazená ale i pro ostatní (nevyhrazená) zdvihací zařízení.

 

Legislativa:

SBP je zpracován ve smyslu ČSN ISO 12 480-1 s naplněním požadavku Zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), § 102 odst. 4 tak, aby byly veškeré činnosti s jeřábem prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům.

Obsah je stanoven v čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1. Rozsah je závislý především na typu ZZ, prostředí, ve kterém je ZZ provozováno a složitosti prováděných činností.

 

 • V případě, že se během provádění prací vyskytnou manipulace, které nejsou
  popsány v SBP, je nutno tyto popsat formou doplňku nebo přílohy SBP.
 • Všechny osoby podílející se na provádění nebo zajišťování manipulací pomocí jeřábů musí mít pevně stanoveny svoje kompetence a povinnosti a musí s těmito být prokazatelně seznámeny.

 

vázací prostředky

Provádím pravidelné (roční) prohlídky vázacích prostředků u zákazníka.

Prohlídky vázacích prostředků

Vázací prostředky by měly být vizuálně zkontrolovány kompetentní osobou alespoň jednou za rok (pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší), aby byla zajištěna bezpečnost a jejich vhodnost k dalšímu používání.

retez

Sortiment:

vázací řetězy dle ČSN EN ISO 9934-1, ČSN EN 10228-1

vázací popruhy ze syntetických vláken ČSN EN 1492-1+A1)

ocelová vázací lana (ČSN ISO 8792)

volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen (ČSN EN 13155+A2) jako např.:

 • zdvihací svěrky
 • břemenové magnety
 • speciální manipulační prostředky

a jiné 

 


 • Prohlídku provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu.
 • Pro podporu evidence, kontroly a revize závěsných prostředků jsou k dispozici kvalitní software.

 

jEŘÁBOVÉ DRÁHY

V oblasti BOZP při provozu zdvihacích zařízení je nutno sledovat i další požadavky předpisů na jejich bezpečný provoz.

Prohlídky ocelových konstrukcí

Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) ukládá vlastníku, mimo jiné, „…udržovat stavbu v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost po celou dobu existence…“.

jerabova_draha

 

ČSN 73 2604

V případě ocelových konstrukcí jsou požadavky na jejich kontrolu a údržbu dány normou ČSN 73 2604.

Norma definuje správu a udržování ocelových konstrukcí podle projektové a provozní dokumentace a je současně podkladem pro prohlídky a posuzování ocelových konstrukcí.

Kromě těchto norem stále platí norma ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy z roku 1994, která uvádí požadavky na prostorovou úpravu, konstrukční požadavky, tolerance a požadavky na rektifikaci.


 

 • Prohlídku provádí osoby s odpovídající kvalifikací pro příslušný druh kontrolního úkonu.
 • Pro tyto činnosti nepostačuje běžná kvalifikace revizního technika, ale norma požaduje vyšší speciální kvalifikaci.

doplnění chybějící dokumentace

Ke každému zařízení musí mít provozovatel Průvodní a Provozní dokumentaci.

KVALIFIKACE

Činnosti v oblasti kontrol zdvihacích zařízení mohou vykonávat pouze osoby se zvláštní odbornou kvalifikací dle Zákona č. 309/2006 Sb. a Zákona č. 174/1968 Sb. - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Revizní technik zdvihacích zařízení

Osvědčení

Opravňuje k provádění revizí a zkoušek na vyhrazených zdvihacích zařízeních,

Technik znalec

Certifikát

Opravňuje k provádění Zvláštních posouzení a Velkých inspekcí na zdvihacích zařízeních,

Kontrola ocelových konstrukcí

Osvědčení

Osvědčení k provádšní roční / běžné kontroly technického stavu ocelových konstrukcí v souladu ČSN 73 2604

Báňský úřad

Český báňský úřad

Osvědčení

Revize a revizní zkoušky a Inspekce ZZ i v organizacích, které spadají do působnosti Českého báňského úřadu

zdvihací zařízení

Bezpečný provoz jeřábů při dodržování Návodu výrobce.

 

Často kladené dotazy:

01. REVIZE A ZKOUŠKY JEŘÁBŮ

Dle zák. č. 309/2006 Sb. je třeba každé zařízení revidovat. U zařízení vyhrazených toto požaduje i Vyhl. č. 19/1979 Sb. U zařízení tzv. nevyhrazených je možno místo Revizí a zkoušek vykonávat některé Inspekce dle ČSN ISO 9927-1:2014. Tento model musí být upraven v Systému bezpečné práce.
Pouze u některých. Periodicita 1x za rok platí pouze u zařízení zařazených do IV. skupiny dle normy a dále na vyjmenovaných druzích jeřábů. Na ostatních se revize nebo zkoušky provádí 1x za 2 - 4, resp 2 - 8 let. Každý rok je však třeba provést např. běžnou nebo periodickou inspekci dle ČSN ISO 9927-1:2014.
Pravidelné revize a revizní zprávy by měly být uloženy pouze v poslední platné podobě, nic vás nezavazuje k tomu mít schovány všechny provozní revize.
Revize je zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. Revizní zkouška je navíc doplněna zkouškou se zatížením.

02. ŠKOLENÍ OBSLUH JEŘÁBŮ

Zdvihací zařízení uvedená v § 2 odst. 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb. se nepovažují za vyhrazená technická zařízení a na ty se vztahuje obecná povinnost zaměstnavatele o proškolení zaměstnanců podle § 103 odst. 2 a 3 Zák. č. 262/2006 Sb. Každý kdo obsluhuje zvedací zařízení musí mít k tomu Oprávnění (dříve Jeřábnický průkaz - Tento doklad se již nevyžaduje). Forma dokladu však musí být jasně stanovena v Systému bezpečné práce organizace. Současně musí být obsluha seznámena s Návodem k použití od výrobce.
V žádném právním předpisu (zákoně, nařízení vlády nebo vyhlášce) není specifikovaná osoba školitele provádějící školení jeřábníků a vazačů. V ČSN ISO 9926-1:1993 je uveden minimální rozsah výcviku, který se má poskytnout školeným jeřábníkům. Aby školitelé byli schopni pracovníkům předávat znalosti o konkrétních aspektech provozu jeřábů, měli by sami mít příslušné znalosti, dovednosti, zkušenosti apod. Osoba provádějí školení obsluh ZZ musí být kompetentní a kvalifikovaná.
V žádném právním předpisu (zákoně nebo vyhlášce) není specifikovaná periodicita školení obsluh jeřábů. Toto i časový rozsah kurzů je nutno řešit v Systému bezpečné práce dle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1. Doporučeno je nepřekračovat periodu 12 měsíců, a u složitějších manipulací ji patřičně zkrátit.
V takovém případě je nejlepší kontaktovat revizního technika a domluvit se na dalším postupu.

03. DOKUMENTACE

Jedná se o základní bezpečnostní předpis organice pro provoz zdvihacích zařízení. Základním požadavkem je v rámci SBP vyřešit všechna nebezpečí, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout. SBP musí být vypracován pro konkrétní podmínky konkrétního zaměstnavatele.
Povinnost zpracovat Systém bezpečné práce stanoví ČSN ISO 12 480-1, která nerozlišuje mezi zařízeními vyhrazenými a ostatními. SBP proto musí býr zpracován pro všechny druhy zdvihacích zařízení.
Každé provozované zdvihací zařízení musí být vybaveno Průvodní a Provozní dokumentací.
Pokud již není výrobce znám nebo průvodní dokumentace chybí, stanoví dle nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb. rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
Prohlášení o shodě (CE) dle zákona č. 22/1997 Sb. je dokument popisující shodu výrobku s platnými nařízeními České republiky i Evropské unie pro uvedení zařízení do provozu.

04. LEGISLATIVA

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zák. č. 22/1997 Sb. není česká technická norma obecně závazná. Podle § 4 odst 3 poskytuje norma pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.
Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou.
Dle NV č. 378/2001 Sb. § 4 musí být následná kontrola prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

05. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Podle ustanovení ČSN ISO 12480-1 čl.3.9 je Pověřená osoba konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu a jedná jménem organizace požadující manipulace s břemeny (zaměstnavatele). Tato osoba musí být odpovídajícím způsobem vyškolená a musí mít dostatek zkušeností pro kompetentní plnění úkolů.
RTZZ je osoba odborně způsobilá k ověřování technického stavu jeřábů revizemi, ověřovacími nebo revizními zkouškami na všech druzích ZZ. Provádí činnosti podle § 6a odst. (1) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění na úseku vyhrazených technických zdvihacích zařízení. Ověření odborné způsobilosti revizních techniků dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení provádí pouze TIČR.
Odborný technik ZZ je osoba, která na základě svého vzdělání a zkušenosti má dostatečné znalosti v oboru jeřábů a je dostatečně seznámená s důležitými předpisy pro stanovení odchylek od příslušných podmínek (tj. speciálně vyškolená osoba). Může provádět Běžné a Periodické inspekce pouze na tzv. "Nevyhrazených ZZ".
Technik znalec je technik se zkušenostmi pro navrhování, konstrukci nebo údržbu jeřábů. Má dostatečné znalosti z relevantních předpisů a norem a má vybavení nutné pro provádění inspekcí (Zvláštních posouzení). Navíc je technik znalec osobou, která je schopná posoudit podmínky bezpečnosti jeřábu a rozhodnout, jaká opatření musí být provedena, aby byl zajištěn trvale bezpečný provoz.
Dle ČSN ISO 12 480-1 čl. 3.2 jeřábník - obsluha (crane driver - operátor): je osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu. Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny vazače/signalisty.
Vazač břemene je pracovník odpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace v rámci systému bezpečné práce. Společně s jeřábníkem je odpovědný za přepravu břemen, pokud ji řídí.
Signalista je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem. Signalista může provádět v případě potřeby pouze řízení pohybů jeřábu a břemene místo vazače s tím, že v daném okamžiku má odpovědnost za přepravu.

06. ZODPOVĚDNOST

Zaměstnavatel je dle Zák. č. 262/2006 Sb. § 102 povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. A dle Zák. č. 309/2006 Sb. § 4 (1) c) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení byly … pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.
Revizní technik má povinnost provést revizi zdvihacího zařízení a o stavu zařízení vypracovat revizní zápis nebo protokol, které musí prokazatelně předat organizaci (uživateli). Tento zápis vyjadřuje aktuální stav zařízení ke dni ukončení revize nebo zkoušky. K tomuto datu je revizní technik odpovědný za obsah revizní zprávy (protokolu).
Zaměstnavatel musí zajistit odstranění závad, které vyplynuly z provedených revizí, jakož i z ostatních kontrol ZZ. Zjistí-li zaměstnavatel závady na pracovních podmínkách zaměstnanců, je povinen učinit opatření k jejich odstranění – (§ 248 odst. 1 Zák. 262/2006 Sb.).
Za hmotnost břemene vzhledem k nosnosti zdvihacího zařízení je obecně zodpovědný Vazač břemen. Musí znát hmotnost břemene a je povinen znát nosnost zařízení. Nesmí vázat břemena neznámé hmotnosti a přetěžovat zařízení.

KONTAKTNÍ INFORMACE

V případě jakéhokoli dotazu nebo v případě konkrétní potřeby realizace mě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem

 

Omlouvám se, pokud se někdy nedovoláte napoprvé.

Zkuste prosím zavolat znovu později nebo položte dotaz elektronicky, co nejdříve Vám odpovím.

Josef Svoboda

Revizní technik zdvihacích zařízení

Pavla Křížkovského 211,

541 01 TRUTNOV

777 22 44 71

rtzz@centrum.cz

http://www.revizejerabu.cz